Dotacje z Urzędu Pracy – Nowy Tomyśl i Grodzisk Wlkp.

17 lip    Aktualności

Środki z Urzędu Pracy może otrzymać osoba zarejestrowana jako bezrobotna. Wysokość przyznawanej dotacji może wynieść 6-cio krotność przeciętnego wynagrodzenia tj. około 19 000 zł, jednak z praktyki wynika, że między Powiatowymi Urzędami Pracy występują różnicę co do przynawanej kwoty.

Jakie wydatki można sfinansować?

Środki na podjęcie działalności gospodarczej udzielane są w szczególności na zakup maszyn (urządzeń), narzędzi,  przedmiotów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Niektóre Urzędy Pracy określają limity na pewne kategorie wydatków np.:
Jeżeli bezrobotny zamierza w ramach otrzymanych środków:
– zakupić materiały, surowce i towar (koszty zakupów nie mogą przekroczyć 30 % wnioskowanych środków);
– przeznaczyć środki na adaptację lub remont lokalu (koszt remontu lub adaptacji nie może przekroczyć 20 % wnioskowanych środków), przez wydatkowanie środków na adaptację lub remont rozumie się zakup materiałów i surowców budowlanych;
– zakup sprzętu używanego (koszt zakupów nie może przekroczyć 30% wnioskowanych środków, ograniczenie nie dotyczy sprzętu i urządzeń , których pojedyncza, jednostkowa wartość znacznie przekracza kwotę dotacji);
– przeznaczyć na reklamę (koszty nie mogą przekroczyć 5 % wnioskowanych środków).
Na co nie dostaniemy pieniędzy?

Środków uzyskanych z dotacji nie możemy przeznaczyć na pokrycie kosztów:
– prowadzenia działalności np. czynszu, opłat, rachunków  itp.
– zakupu nieruchomości, w tym zakup ziemi;
– sfinansowania prowadzenie działalności sezonowej, działalności w zakresie handlu obwoźnego lub handlu odzieżą używaną, działalności związanej z wykorzystaniem automatów samosprzedających.
Jakie warunki musimy spełnić?

O udzielenie środków na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się wyłącznie osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

– w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych.

– nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,

– nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

– nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.
Co musimy zrobić ?

Osoba bezrobotna zainteresowana otrzymaniem środków na podjęcie działalności
gospodarczej,  spełniająca powyżej warunki, musi złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z wymaganymi załącznikami. Nie trzeba składać odrębnego biznesplanu  jego elementy znajdują się we wniosku. Szczegółowych informacji oraz wnioski zawsze należy szukać w Urzędzie Pracy. Z reguły PUP-y posiadają swoje strony internetowe wystarczy w przeglądarce internetowej wpisać „ Powiatowy Urząd Pracy w (Nazwa powiatu)” i odszukać odpowiednią informację.

Wniosek ten   w szczególności określa: kwotę wnioskowanych środków, rodzaj działalności gospodarczej, którą osoba bezrobotna zamierza podjąć, symbol PKD, kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania, szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków, proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków, przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej, informacje o poręczycielach, formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Po złożeniu wniosku oczekujemy ok. 30 dni na decyzję o przyznaniu środków, możemy również zostać wezwani na rozmowę dotyczącą planowanego biznesu.

Należy pamiętać, że działalność możemy zarejestrować dopiero po podpisaniu umowy przyznania dotacji !!! w innym przypadku dofinansowanie zostanie cofnięte.

Aby otrzymać pieniądze musimy mieć dwóch poręczycieli których dochody brutto są wyższe niż 50% przeciętnego wynagrodzenia tj. ok. 1600 zł brutto.
Do czego zobowiązuje przyznana dotacja?
Osoba bezrobotna, której udzielono środki na podjęcie działalności gospodarczej zobowiązana jest:

– wydatkować otrzymane środki zgodnie z ich przeznaczeniem w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,

– udokumentować i rozliczyć wydatkowanie otrzymanych środków w terminie do dwóch miesięcy licząc od dnia podjęcia działalności gospodarczej (za dzień rozpoczęcia działalności uważa się dzień wskazany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),

– prowadzić działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy poczynając od daty wskazanej we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

– nie zawieszać prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,

– nie podejmować zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku niedotrzymania warunków umowy osoba bezrobotna zobowiązana jest do zwrotu otrzymanych środków.

Podstawa prawna regulująca zasady udzielania osobom bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej:

  1. Artykuł 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz.415 z późniejszymi zmianami).
    2.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2009r. Nr 62, poz.512 z późniejszymi zmianami).
    3.    Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006r. Str. 5), z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.
    4.    Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 875/2007 z dnia 24.07.2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz.Urz.UE L 193 z 25.07.2007r. str. 6), w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa.
    5.    Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U z 2007r Nr 59, poz. 404 z późniejszymi zmianami).