UP Nowy Tomyśl – Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy

18 sie    Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu ogłasza nabór wniosków dla pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych ze środków algorytmu Funduszu Pracy oraz rezerwy Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia oraz osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149).
W ramach ww. naboru kierowane będą osoby bezrobotne, w tym osoby bezrobotne poniżej 25 roku życia oraz osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49 ww. ustawy, dla których doradcy klienta urzędu pracy ustalili drugi profil pomocy.
Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy będą przyjmowane wyłącznie w terminie od dnia 20.08.2015 r. do 31.08.2015 r.
W ramach wyżej ogłoszonego naboru przyznane zostaną 34 refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla pracodawców, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji z czego 22 refundacje dla osób bezrobotnych, 2 refundacje dla osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia i 10 refundacji dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49 ww. ustawy.
Pracodawcy ubiegający się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy mogą wnioskować o przyznanie kwoty w wysokości do 20.000,00zł.
Wszystkie wnioski oceniane będą w procedurze konkursowej. Z pracodawcami, którzy złożą kompletne wnioski i uzyskają największą ilość punktów, zawarte zostaną umowy o refundację.
W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej pracodawców takiej samej ilości punktów z oceny – decydować będzie kolejność złożenia wniosku.