Nowe stawki podatku od nieruchomości w Grodzisku Wlkp.

10 lis    Aktualności

Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim określiła stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Grodzisk Wlkp. w roku 2016 (w nawiasach podane są stawki aktualne):

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,82 zł od 1m2 powierzchni (0,81),
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni (4,15),
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –0,43 zł od 1m2 powierzchni (0,42)

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,68 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,32 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,(20,96)
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,95 zł od 1m2 powierzchni użytkowej (9,78),
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,33 zł od 1m2 powierzchni użytkowej (4,26)
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,15 zł od 1m2 powierzchni użytkowej (7,03)

3) od budowli

– 2 % ich wartości (2%)