Plan biznesowy

Oprócz zagadnień prawnych, z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, technicznej i technologicznej realizacji przedsięwzięcia, szczególnym obszarem opisywanym w każdym opracowaniu jest plan marketingowy przedsięwzięcia:

 • precyzujący koncepcję działania przedsiębiorstwa wobec rynku,
 • identyfikujący pozycję na rynku, najbliższą konkurencję, działania zmierzające do uzyskania przewagi,
 • planujący organizację sprzedaży i programy ustalania ceny,
 • określający misję i strategię rozwoju przedsiębiorstwa, programy związane z produktem, promocję produktu,

Analiza finansowa przedsięwzięcia szczegółowo opisuje:

 • dotychczasowe ekonomiczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa,
 • modeluje od strony ekonomicznej funkcjonowanie przedsięwzięcia w przyszłości,
 • zapotrzebowanie na kapitał obrotowy,
 • finansowanie przedsięwzięcia (zapotrzebowanie na środki i źródła finansowania).

Istotną jej częścią jest analiza efektywności inwestycji wykonywana w oparciu o badanie zmian strumieni pieniężnych w przyszłości. Pozwala ona na obliczenie charakterystycznych dla metody UNIDO wskaźników ekonomicznych:

 • NET CASH FLOW (NCF), czyli przepływy pieniężne netto,
 • PRESENT VALUE (PV) – wartość zaktualizowaną przepływów pieniężnych,
 • NET PRESENT VALUE (NPV) wartość zaktualizowaną netto, czyli zaktualizowaną wartość przepływów pieniężnych odniesioną do wartości kapitału wymaganego do zainwestowania,
 • NET PRESENT VALUE RATIO (NPVR) zdyskontowaną stopę zysku,
 • Wewnętrzną stopę zwrotu (IRR),
 • Okres zwrotu poniesionych nakładów.

Zastosowane metody dyskontowe pozwalają ocenić przedsięwzięcie inwestycyjne według stanu rzeczy istniejącego w dniu podejmowania decyzji o zaangażowaniu w realizację projektu. Dla uzyskania pełniejszego obrazu zmian funkcjonowania analizowanego przedsięwzięcia w czasie, a także zmian osiąganych wyników finansowych będących skutkiem zjawisk zachodzących w otoczeniu przedsięwzięcia, wykonywane są każdorazowo analizy w warunkach niepewności. Badaniu podlegają progi rentowności wielkości produkcji, wykorzystania mocy produkcyjnych, jednostkowej ceny produktu.Strategia rozwoju przedsiębiorstwa.
Usługi doradcze oferowane przez PROFIT  w zakresie planowania strategicznego przedsiębiorstw polegają na udzieleniu praktycznego wsparcia w procesie przygotowania i wdrażania strategii rozwojowej — mają przyczynić się i ułatwić ten proces na poziomie firmy. Strategiczna metoda planowania oferuje bardziej spójne i logiczne podejście do rozwoju przedsiębiorstwa.
Koniecznymi elementami strategii jest ustalenie hierarchicznego układu celów rozwoju oraz wybór projektów realizacyjnych zadań strategicznych dla firmy, decyzje potwierdzające ten wybór i określenie odpowiedzialności— zarówno za ich podjęcie jak i realizację.

PROFIT realizując projekt opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa zapewnia:

 • grono ekspertów gotowych do przeprowadzenia prac nad budową strategii,
 • przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów strategicznych dla przedsiębiorstwa,
 • merytoryczną i techniczną koordynację prac nad strategią dla firmy,
 • opracowanie dokumentu końcowego strategii,