Wycena wartości firmy/projektu

Wyceny wartości przedsiębiorstw/ projektów dla celów analitycznych i prywatyzacyjnych (oraz weryfikacje gotowych wycen) wykonywane są zgodnie z wymaganiami określonymi w stosownym Rozporządzeniu Rady Ministrów (w sprawie sposobu przeprowadzania analiz prawnych i ekonomiczno – finansowych przedsiębiorstwa spółki, ich finansowania oraz kwalifikacji wymaganych od osób dokonujących analiz), szczególnie w zakresie użytych metod wyceny zakładających podejście dochodowe oraz majątkowe. Wyniki uzyskane zastosowanymi metodami są porównywane. Rezultatem wyceny jest określenie przedziału wartości przedsiębiorstwa oraz obszaru do negocjacji ceny przy planowanej transakcji.
Często stosowaną metodą wyceny jest metoda wg zdyskontowanych przyszłych strumieni przepływów pieniężnych (zaliczana do metod dochodowych). Procedura tej metody wyceny obejmuje:

  • opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa (biznes plan zawierający dokładnie uzasadnioną projekcję funkcjonowania przedsiębiorstwa w przyszłości uwzględniającą techniczne, organizacyjne, rynkowe i finansowe warunki działania w wariantach: najbardziej prawdopodobnym, optymistycznym i pesymistycznym),
  • obliczenie strumieni przepływów pieniężnych na co najmniej pięć lat w przyszłości (po wykonaniu prognozy amortyzacji, prognozy przychodów i kosztów, prognozy zapotrzebowania na kapitał obrotowy, po przyjęciu zweryfikowanego planu inwestycji – określeniu nakładów inwestycyjnych i źródeł ich finansowania),
  • określenie wysokości stopy dyskontowej (czyli kosztu kapitału), przy zastosowaniu której dyskontowane są strumienie przepływów pieniężnych netto.

Inną metodą wyceny (która jest zwykle stosowana) jest metoda wyceny wg skorygowanej wartości aktywów netto bazująca na księgowych zapisach wartości wszystkich środków trwałych i obrotowych będących własnością przedsiębiorstwa oraz zobowiązań. Metoda ta zalicza się do grupy metod zakładających podejście majątkowe. Przygotowany dla potrzeb wyceny plan biznesowy przedsiębiorstwa bierze pod uwagę istotę tej metody wyceny, bowiem jest ona określona przez założenie, że zorganizowany majątek produkcyjny trwały i obrotowy, kadry, organizacja produkcji i zarządzanie przedsiębiorstwem utworzono dla osiągnięcia korzyści materialnych w przyszłości. Efekty funkcjonowania przedsiębiorstwa przejmie nabywca (przejmujący majątek). Sprzedający zabiegać będzie o uzyskanie poprzez cenę rekompensaty za utracone dochody. Zasadnicze znaczenie dla trafności wyników wyceny przy zastosowaniu tej metody ma:

  • opracowanie wiarygodnych prognoz w trzech podstawowych wariantach,
  • ocena i weryfikacja planów inwestycyjnych i źródeł ich finansowania,
  • zastosowanie merytorycznie poprawnego toku wszystkich obliczeń, poprawnych projekcji rachunków przepływów pieniężnych.